Welkom bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer


Hoe oud of ziek iemand ook is geweest een overlijden komt voor iedereen bijna altijd onverwacht. Er moeten in een periode van zes werkdagen tussen het overlijden en de uitvaart veel zaken worden geregeld.

Het is een geruststellende gedachte dat de mensen van De Laatste Eer u kunnen bijstaan met het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die bij u en bij de overledene past.

De uitvaartleidsters van de vereniging nemen u hierbij veel werk uit handen, zoals:

Na de uitvaart kan de uitvaartleidster u te allen tijde verder bijstaan.

Bij overlijden bel:

06-20664410

(dag en nacht bereikbaar!)

                              

 Lia Rezelman                                 Gerda Roozendaal                Novak en Sinnema

(Uitvaartleidster)                             (Uitvaartleidster)                     (Uitvaartleidsters)

Om u de gelegenheid te geven eerder over uw uitvaart na te denken heeft de vereniging een Persoonlijke Map samengesteld waarin belangrijke papieren van bijvoorbeeld verzekeringen en testamenten kunnen worden bewaard en een formulier waarop uw persoonlijke wensen zijn vastgelegd. In de map vindt u tevens een folder van de vereniging en een basis tarievenlijst van een uitvaart.

Ook niet- leden kunnen bij de secretaris een dergelijke map aanvragen.
De vereniging stelt zich graag ook voor hen dienstbaar op

Gemeentelijke begraafplaats Schoorl

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging

“De Laatste Eer” Schoorl te houden op donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

De Agenda luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Herdenking overledenen in 2017
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2017
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2017
 6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.

Aftredend en herkiesbaar:

Mevr. T. de Koe, op eigen verzoek niet herkiesbaar

Mevr. S. Hazebelt, secretaris, herkiesbaar

Voorgesteld wordt in de vrijgevallen functie van een bestuurslid van de vereniging te benoemen: De heer J.G.M. Stet als bestuurslid.

Tegenkandidaten kunnen voor 1 april ingediend worden bij de secretaris.

 1. Vast te stellen het rooster van aftreden.

Pauze

 1. Verslag financiële commissie jaarrekening 2017
 2. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 3. Vaststelling Jaarrekening 2017 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
 4. Contributievaststelling 2019
 5. Vaststelling diverse tarieven voor 2019
 6. Begroting 2019
 7. Rondvraag
 8. Eventuele uitreiking van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg door mevrouw J. Groot, bestuurslid van Nardus
 9. Afscheid van aftredend bestuurslid Tineke de Koe
 10. Afscheid van drager Willem Butter
 11. Sluiting