Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2021.

Nog vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering.

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer Schoorl ook in dit bijzondere jaar 2021 terugkijken op een goed verenigingsjaar. Het bestuur heeft er naar gestreefd om elke uitvaart met zorg, betrokkenheid en inzet te begeleiden en af te ronden.

Wij denken aan de mensen die in deze periode met een overlijden van een van hun naasten te maken kregen. Afscheid nemen werd niet meer in grote groepen toegestaan. Uitvaartleidsters moesten andere manieren bedenken om toch op een gepaste manier afscheid te kunnen nemen van de dierbaren.

Uit de evaluatieformulieren die we toegezonden krijgen van de nabestaanden maken wij op dat onze uitvaarleidsters hier in geslaagd zijn.

In het afgelopen kalenderjaar is er 12 maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van 9 leden en 3 niet-leden verzorgd. Waarvan 6  vrouwen en 6 mannen. Het aantal crematies was 9 en het aantal begrafenissen 3.

Om de verenigingszaken goed te behartigen kwam het dagelijks bestuur meerdere malen bij elkaar. Het voltallige bestuur kwam in oktober 2021 bij elkaar.

In deze vergaderingen worden de lopende zaken en het functioneren van de vereniging besproken.

Jaarlijks is er een werkoverleg met de 3 uitvaartleidsters en werd gehouden op 13 oktober 2021.

Op dinsdag 2 november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Blinkerd. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering kregen alle leden een nieuwsbrief met een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering werden de stukken behandeld over de jaren 2019 en 2020 omdat in 2019 geen Algemene Ledenvergadering werd gehouden vanwege de Corona-maatregelingen. Het bestuur kijkt met een positief gevoel terug op de Algemene Ledenvergadering.

De Federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord Holland is per 1 januari 2021 opgeheven. Het vermogen is uitgekeerd aan de leden.

Lifetri Uitvaartverzekeringen voorheen Nuvema, biedt geen uitvaartverzekeringen meer aan vanaf 1 november 2021. Deze beslissing heeft geen gevolgen voor de bestaande uitvaartverzekeringen.

De drager Henk Bakker is gestopt en volgend jaar februari stopt drager Jack Borst. Het bestuur beraadt zich op vervanging van deze dragers.

Een vereniging met 12 medewerkers kan niet bestaan zonder de steun en inzet van die medewerkers. Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk hiervoor verrichten.

Op 31 december 2021 waren er 638 leden bij de vereniging ingeschreven.

Wij kijken uit naar een goed en gezond verenigingsjaar 2022.

Namens het bestuur, 

Simone Hazebelt, secretaris