Jaarverslag 2019


Jaarverslag 2019.

Nog vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering.

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer Schoorl ook dit jaar terug kijken op een goed verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ook dit jaar naar gestreefd om elke uitvaart met zorg, betrokkenheid en inzet te begeleiden en af te ronden. Dit jaar is dit volgens ons ook weer gelukt.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ons bestuurslid de heer Bredewout op 19 mei 2019. De heer Bredewout was voor onze vereniging vanaf 1987 werkzaam. Hij is bij onze vereniging begonnen als drager, vervolgens is hij vele jaren bestuurslid geweest.

In het afgelopen kalenderjaar is er 14 maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van 10 leden en 4 niet-leden verzorgd. Waarvan 8  vrouwen en 6 mannen. Het aantal crematies was 8 en het aantal begrafenissen 6.

Om de verenigingszaken goed te behartigen komt het bestuur regelmatig bij elkaar en vindt er veel mailing  plaats tussen de bestuursleden. Het dagelijks bestuur van de vereniging is meerdere malen bij elkaar gekomen en het voltallige bestuur tweemaal.

In deze vergaderingen bespreken wij de lopende zaken, ook wordt de Algemene Leden Vergadering voorbereid.

De algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op dinsdag 26 maart 2019 in de Blinkerd te Schoorl. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor alle overledenen die door de vereniging zijn verzorgd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de heer W. Bredewout, bestuurslid te kennen gegeven nog een termijn beschikbaar te zijn. Hij is herbenoemd. Helaas is hij in mei overleden.

De heer D. Boorsma, voorzitter is aftredend en heeft te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is van hem afscheid genomen. Voorgedragen wordt bestuurslid de  heer J. Stet om als voorzitter aan te treden. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hij wordt benoemd als voorzitter van de vereniging. De continuïteit van het bestuur is hiermede gewaarborgd.  De opkomst tijdens deze vergadering was zeer groot.

In januari zijn wij een overeenkomst aangegaan met uitvaartleidster Monique Karsten. Zij is de derde uitvaartleidster van onze vereniging. Per 31 december is onze uitvaartleidster Gerda Roozendaal gestopt met het uitvoeren van uitvaarten voor onze vereniging. Gerda was 20 jaar verbonden aan onze vereniging.

De reacties op onze derde nieuwsbrief waren wederom lovend.

Uit reacties van nabestaanden kunnen wij ook dit jaar opmaken dat onze uitvaarten met zorg en betrokkenheid worden uitgevoerd.

Een vereniging met 13 medewerkers kan niet bestaan zonder hun steun en inzet. Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk hiervoor verrichten.

Wij kijken uit naar een goed verenigingsjaar 2020.

Namens het bestuur, 

Simone Hazebelt, secretaris