Jaarverslag


Jaarverslag 2017

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer Schoorl ook dit jaar terug kijken op een goed en actief verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ook dit jaar na gestreefd om elke uitvaart met zorg, betrokkenheid en inzet te begeleiden en af te ronden. Dit jaar is dit volgens ons ook weer gelukt.

In het afgelopen kalenderjaar 2017 is er 13  maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van leden en niet-leden verzorgd. Waarvan 9 vrouwen en 4 mannen. Het aantal crematies was 11 en 2 begrafenissen.

Om de verenigingszaken goed te behartigen komt het bestuur regelmatig bij elkaar en vindt er veel mailing  plaats tussen de bestuursleden. Het dagelijks bestuur van de vereniging is in 2017 meerdere malen bij elkaar gekomen en het voltallige bestuur tweemaal. In deze vergaderingen bespreken wij de lopende zaken. Ook wordt de algemene leden vergadering voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen. De algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op donderdag 23 maart in de Blinkerd te Schoorl. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor alle overledenen die door de vereniging zijn verzorgd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2017 heeft bestuurslid Klaas Tillema (penningmeester) te kennen gegeven nog een termijn beschikbaar te zijn evenals bestuurslid Teun Paarlberg. Beide zijn herbenoemd.  

Dit jaar is voor het eerst de jaarlijkse nieuwsbrief geïntroduceerd. Deze nieuwsbrief is naar alle leden van de vereniging verstuurd. De nieuwsbrief was tevens een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. Er zijn vele reacties binnen gekomen in antwoord op de nieuwsbrief. Mede dankzij de nieuwsbrief was de opkomst van onze leden dit jaar groot.

Het dagelijks bestuur heeft dit jaar tweemaal de vergadering van de Federatie van Onderling Uitvaartverenigingen in Noord Holland bezocht. De federatie is het overkoepelend orgaan van uitvaartverenigingen in Noord-Holland, uitvaartverenigingen hebben tot doel van het verzorgen van de uitvaarten zonder winstoogmerk, welke veelal gedragen worden door vrijwilligers. De federatie behartigt de belangen van haar leden op regionaal niveau.

Twee afgevaardigden van het bestuur van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties hebben onze bestuursvergadering in oktober bezocht. Deze organisatie heeft ten doel het behartigen van de belangen van uitvaartorganisaties op landelijk niveau. Zij houden ons op de hoogte van nieuwe wettelijke maatregelen, voorschriften en regelingen betreffende het uitvaartwezen. Deze ontmoeting was zeer leerzaam en inspirerend voor het bestuur.

De website van de vereniging blijft een vast gegeven voor informatie over de vereniging. Velen weten de weg te vinden naar onze vereniging dankzij de website. Naast de wekelijkse advertentie in de Duinstreek, de vermelding in de telefoongids en op de website van de Gemeente, speelt ook persoonlijke contact een belangrijke rol. Dit jaar zijn wij ook door de gemeente Bergen gevraagd om ons in te schrijven op Invis sociale kaart van de gemeenten. Zo kunnen de bewoners van de gemeente Bergen informatie vinden van onze vereniging.

Uit reacties van nabestaanden kunnen wij ook dit jaar op maken dat onze uitvaarten met zorg en betrokkenheid worden uitgevoerd.

Een vereniging met 16 medewerkers kan niet bestaan zonder hun steun en inzet. Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk hiervoor verrichten.

Wij kijken uit naar een goed verenigingsjaar 2018.

 

Namens het bestuur,

Simone Hazebelt, secretaris