Jaarverslag


Jaarverslag 2018.

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer Schoorl ook dit jaar terug kijken op een goed en actief verenigingsjaar. Het bestuur heeft er ook dit jaar na gestreefd om elke uitvaart met zorg, betrokkenheid en inzet te begeleiden en af te ronden. Dit jaar is dit volgens ons ook weer gelukt.

In het afgelopen kalenderjaar 2018 is er 22 maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van 13 leden en 9 niet-leden verzorgd. Waarvan 13  vrouwen en 9 mannen. Het aantal crematies was14 en 8 begrafenissen.

Om de verenigingszaken goed te behartigen komt het bestuur regelmatig bij elkaar en vindt er veel mailing  plaats tussen de bestuursleden. Het dagelijks bestuur van de vereniging is in 2018 meerdere malen bij elkaar gekomen en het voltallige bestuur tweemaal. In deze vergaderingen bespreken wij de lopende zaken. Ook wordt de algemene leden vergadering voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen. De algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op donderdag 5 april 2018 in de Blinkerd te Schoorl. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor alle overledenen die door de vereniging zijn verzorgd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018 heeft bestuurslid Simone Hazebelt (secretaris)  te kennen gegeven nog een termijn beschikbaar te zijn. Zij is herbenoemd. Bestuurslid Tineke de Koe heeft te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een volgend termijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afscheid van haar genomen. Haar activiteiten voor onze vereniging worden overgenomen door bestuurslid Anouke Butter. Voorgedragen aan de leden werd de heer Jan Stet als nieuw bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten. De heer Jan Stet treedt toe tot het bestuur van de vereniging. De continuïteit van het bestuur is hiermede gewaarborgd  De opkomst tijdens deze vergadering was zeer groot.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur afscheid genomen van drager de heer Willem Butter. De heer Willem Butter was werkzaam voor onze vereniging vanaf 9 april 1987. Als nieuwe drager heeft de vereniging de heer Louïs Rezelman aangesteld. De heer Louïs Rezelman was hiervoor werkzaam als beheerder van de algemene begraafplaats in Schoorl.

Mevrouw José Groot, bestuurslid van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties was gast op de Algemene Ledenvergadering dit jaar, zij overhandigde namens het bestuur van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties de Nardus Gedragscode aan onze vereniging. De doelstelling van deze gedragscode is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche. Met deze gedragscode wordt aangetoond dat Uitvaartvereniging “de Laatste Eer” Schoorl gepersonaliseerde uitvaartverzorging aanbiedt van een hoog kwaliteitsniveau zonder winstoogmerk. Het bestuur is zeer trots om deze gedragscode te mogen ontvangen.

In januari heeft er een wisseling plaats gevonden bij onze uitvaartleidsters. Lia Rezelman is onze eerste uitvaartleidster geworden en Gerda Roozendaal onze tweede uitvaartleidster. Deze wisseling is in overleg gegaan met onze zustervereniging uitvaartvereniging St. Barbara. In augustus zijn onze derde uitvaartleidsters Gre Sinnema en Margreet Novak gestopt met hun bedrijf. In het laatste kwartaal van 2018 zijn wij gestart met een sollicitatieprocedure om deze vrijgekomen vacature weer opgevuld te krijgen.

De reacties op onze tweede nieuwsbrief waren zeer lovend dit jaar. In de nieuwsbrief werd medegedeeld dat het Naoberschap in de uitvaart op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is geplaatst. Ook werd de aanvraag van de Nardus gedragscode vermeld in deze nieuwsbrief.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Hiervoor heeft de vereniging een privacyverklaring opgesteld. Deze is te lezen op de website van de vereniging.

Uit reacties van nabestaanden kunnen wij ook dit jaar op maken dat onze uitvaarten met zorg en betrokkenheid worden uitgevoerd.

Een vereniging met 16 medewerkers kan niet bestaan zonder hun steun en inzet. Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk hiervoor verrichten.

Wij kijken uit naar een goed verenigingsjaar 2019.

Namens het bestuur,

Simone Hazebelt, secretaris