Nieuws


Aftreden van de voorzitter en benoeming van een nieuwe voorzitter.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" die gehouden werd op dinsdag 26 maart 2019 in de Blinkerd te Schoorl, is onze voorzitter de heer D. Boorsma afgetreden. Zijn functie is overgenomen door de heer J. Stet. Het bestuur gaat met veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter de toekomst tegemoet.

Het overdragen van de voorzittershamer op de ALV van 2019.

Foto gemaakt door Gerard Becker.

Uitreiking Nardus Gedragscode Uitvaartverzorging.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" die gehouden werd op donderdag 5 april 2018 in de Blinkerd te Schoorl, is aan het bestuur van de vereniging de Nardus Gedragscode Uitvaartverzorging uitgereikt door mevrouw J. Groot bestuurslid van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties.

De doelstelling van deze gedragscode is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.

Het bestuur is zeer trots om deze gedragscode te mogen ontvangen.

Met deze gedragscode wordt aangetoond dat uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" gepersonaliseerde uitvaartverzorging aanbiedt van een hoog kwaliteitsniveau zonder winstoogmerk.

Uitreiking van de Nardus gedragscode tijdens de ALV 2018.

Foto gemaakt door Gerard Becker.

     Gemeente Bergen restaureert lijkenhuisje

Het verschijnsel lijkenhuisje bestaat reeds lang. Al in de 18e eeuw waren er soms lijkenhuizen om doden op te baren, omdat er thuis geen plaats was i.v.m. de kleine behuizing. In de kustplaatsen waren ze er ook om aangespoelde drenkelingen op te baren. In de begrafeniswet van 1869 worden ze genoemd, daar waar staat dat geen begrafenis vroeger geschiedt dan 36 uren of later dan de vijfde dag na het overlijden.

Na een pokkenepidemie met 21.000 slachtoffers nam het parlement in 1872 de Wet op de besmettelijke ziekten aan. Op elke begraafplaats diende een lijkenhuis te zijn. Hier moesten mensen heen gebracht worden die aan een besmettelijke ziekte gestorven waren. Zij konden er in afzondering opgebaard worden. Zo werd besmetting tegen gegaan.

Hierna kwam ook de gemeente Schoorl snel in actie. Aan W.F. du Croix, gemeentearchitect te Alkmaar, werd opdracht gegeven tot het maken van een begroting voor het bouwen van een lijkenhuisje en voor een ijzeren afsluithek langs de begraafplaats (Molenweg). Hij begrootte het lijkenhuisje op f 424,- en het hek op f 201,25.

Op aandringen van uitvaartvereniging "De Laatste Eer Schoorl" is het huisje door de Gemeente Bergen gerestaureerd en blijft als monument bewaard voor de volgende generaties.