Nieuwsbrief 2023


Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl 1923 -2023

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl te houden op

woensdag 1 maart 2023 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

 

Deze vergadering staat in het teken van ons 100 jarig bestaan en zal muzikaal omlijst worden.

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Herdenking overledenen in 2022
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2022
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2022
 6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

 Aftredend 2023:

Voorzitter, functie vacant

 1. Vast te stellen het rooster van aftreden
 2. Verslag financiële commissie jaarrekening 2022
 3. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 4. Vaststelling jaarrekening 2023 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
 5. Contributievaststelling 2024
 6. Vaststelling diverse tarieven voor 2024
 7. Begroting 2024
 8. Rondvraag 
 1. Feestelijke afsluiting ter ere van het 100 jarig bestaan

 Van het bestuur.

Geachte leden van onze vereniging,

Op 1 maart 2023 bestaat de vereniging 100 jaar.

Dit heugelijke feit willen wij feestelijk met u vieren.  

Hierbij nodigen wij u uit voor de feestelijke Algemene ledenvergadering te houden op woensdag 1 maart 2023 om 20.00 uur in Dorpscentrum De   Blinkerd.

In het jaarverslag 2022 dat op de website is gepubliceerd kunt u lezen hoe wij terug blikken op het afgelopen jaar.

U bent van harte welkom op de feestelijke Algemene Leden Vergadering.

Wij rekenen op uw komst.

Het bestuur.

 

Naoberschap.

Het regelen van begrafenissen was een taak van een dorpsgemeenschap. Wanneer iemand overleed was het de gewoonte om onmiddellijk de naaste buren daarvan in kennis te stellen, al was het midden in de nacht. Gebruikelijk was dat de vijf buren aan weerszijden van het sterfhuis Naoberplichtig waren. Deze buren hadden tot taak alles te regelen wat in verband met het sterfgeval nodig was. Het was niet van belang in welke verhouding de Naobers tot de overledene stonden of tot welk kerkgenootschap zij behoorden, naaste familie had op dat moment geen plichten. Dat was Noaberschap.

Vanuit dit Noaberschap ontstonden de uitvaartverenigingen als georganiseerde verbanden. De lokale betrokkenheid is er nog altijd, in de vorm van de vrijwilligers die het werk als bestuursleden, verzorgsters en dragers uitvoer

Geschiedenis van de vereniging.

Op 1 maart 1923 is de begrafenisvereniging “de Laatste Eer” Schoorl opgericht, is in de regelementen van de begrafenisvereniging te lezen. De heer P. van der Meijden was betrokken bij de oprichting van de vereniging. Hij was in dienst bij de notaris op Schoorldam.

De vereniging stelt zich ten doel de regeling en verzorging van de teraardebestelling van de overleden leden der vereniging en van tot het gezin dier leden behorende personen. Op een waardig en piëteitsvolle wijze te doen geschieden op een binnen de gemeente Schoorl gelegen begraafplaats. Zonder winstoogmerk en op grondslag van wederkerige verzekering. De vereniging kan zich eveneens met de regeling en verzorging van de teraardebestelling van niet leden belasten en daartoe haar personeel en materiaal ter beschikking stellen, staat in de reglementen van vereniging te lezen.

De vereniging had in de begin jaren een voorloper. De voorloper is aanwezig om de route naar het graf en het graf te controleren. Wanneer de belangstellende op de begraafplaats aankwamen, werden zij netjes en representatief ontvangen door de voorloper. De voorloper begeleiden hen vervolgens naar het graf of de auladienst.

Ook de voorloper deed het rondzeggen in het dorp. Het uitnodigen voor de begrafenis In overleg met de familie werd besloten wie er allemaal werden uitgenodigd voor de begrafenis. Alleen als iemand  veraf woonde, kreeg deze schriftelijk bericht, voor het overige vond het uitnodigen voor de begrafenis, 'het rondzeggen', mondeling plaats.

In 1957 wordt het rondzeggen afgeschaft. De voorloper had al zo veel ander werk, daarnaast werd deze huis aan huis ronde een ouderwetse gewoonte gevonden. Een rouwcirculaire of advertentie in een plaatselijke krant werd als voldoende maatregel beschouwd. In het dorp met inmiddels 3500 bewoners is een overlijdensgeval allang bekend voordat de voorloper het overlijden komt verwittigen.

De vereniging is door verschillende bekende dorpsbewoners geleid. In de archieven komen wij de onder ander de volgende namen tegen: de heer Damiaans, de heer Wognum, de heer Duinmeijer, de heer Delver,  de heer Piet (Spikkel) Bakker, De heer Klaas Bregman, de heer Klaas Ruis, de heer Willem Butter, de heer Steef Ploegstra, de heer Willem Bredewout, de heer Johan Bredewout, de heer G.A. Vis, de heer Fred Gutker.

De vereniging hield de Algemene Leden Vergaderingen op verschillende plaatsen in de gemeenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: De Rode Leeuw, de Rustende Jager, het lokaal van de heer J. Hakhof, café Klop, de oude voetpomp, de Koperen Helm, Struin, ’t Hoekie en de Blinkerd.

De vereniging organiseert uitvaarten.

De vereniging telt op het moment rond de 630 leden.

De vereniging heeft geen winstoogmerk. Het doel is de kosten voor de uitvaart zo laag mogelijk te houden door dit zoveel mogelijk met eigen mensen te doen, waarbij de uitvaart van begin tot eind naar ieders eigen wensen uitgevoerd kan worden.

Er komt een moment dat je los moet laten wat je lief is...

Niemand staat graag stil bij het afscheid van het leven, maar als het zover is wil je dat alles omtrent de uitvaart met zorg een aandacht geregeld wordt

De verzorging van een begrafenis of crematie gebeurt naar wens van de overledene en zijn of haar nabestaanden.

Samen met familie en nabestaanden ontzorgen de uitvaarleidsters bij een overlijden. Het overlijden van een dierbare gaat immers gepaard met emotie.

In een kort tijdsbestek moet er veel geregeld worden. Dan is het goed om te weten dat in uw naaste
omgeving een vereniging aanwezig is die voor u een persoonlijke en goed verzorgde uitvaart kan verzorgen.  De mensen van “De Laatste Eer” kunnen u bijstaan met het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die bij u en bij de overledene past.

Namens onze vereniging zal de uitvaartleidster u in deze moeilijke dagen helpen. De uitvaartleidsters van de vereniging nemen u hierbij veel werk uit handen, zoals:

het afleggen en opbaren van de overledene

aangifte op het gemeentehuis

het inschakelen van alle nodige diensten en doen van bestellingen

alles wat er geregeld moet worden bij een uitvaartplechtigheid

het regelen van vervoer van de overledene en nabestaanden

Na de uitvaart kan de uitvaartleidster u te allen tijde verder bijstaan.

Onze vereniging is een vereniging met een betrouwbare uitstraling waar kwaliteit wordt geleverd. Het gebruik van onze eigen uitvaartleidsters en  thuisopbaring is goedkoper dan bij een commercieel uitvaartbedrijf omdat wij geen winstopslag berekenen over door derden geleverde diensten zoals bijvoorbeeld  kosten van een rouwauto en het crematorium.

Eigenlijk is alles mogelijk. Ook wordt steeds vaker gekozen voor een drankje en een hapje in plaats van het bekende kopje koffie met een broodje.

Persoonlijk wensen formulier.

Nabestaanden zijn niet altijd op de hoogte van de uitvaartwensen van de overledene.

Op het persoonlijk wensen formulier van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl kunt u aangeven wat uw uitvaartwensen zijn.

Hierdoor voorkomt u onduidelijkheid en vragen en helpt u uw nabestaanden met het vormgeven van de uitvaart zoals ú die wenst.

Het Persoonlijk wensen formulier kunt u downloaden via onze website: www.uitvaartschoorl.nl , deze kan ook aangevraagd worden bij het secretariaat.

Uitvaartleidsters.

Ook wij, als uitvaartverzorgsters van de vereniging, willen graag een aandeel leveren in deze unieke nieuwsbrief. Het is fijn om onderdeel te mogen zijn van deze mooie vereniging.

Lia is sinds 2006 als uitvaartverzorgster werkzaam bij de vereniging, Monique sinds 2018 en Els sinds 2020.

Waar 100 jaar geleden iedereen een uitvaart in de kerk kreeg en aansluitend werd begraven, is dat tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid. In 1955 werd cremeren gelegaliseerd en momenteel kiest 65% van de Nederlanders voor een crematie.

Vroeger was er niet veel te kiezen, de wijze waarop de uitvaart uitgevoerd werd, was voor iedereen hetzelfde.

Waar er toen maar 1 soort kist was, is er nu een ruime keuze. Rouwkaarten zijn steeds meer gepersonaliseerd en voorzichtig komt de digitale rouwkaart al om de hoek kijken.

Paard en wagen is vervangen door een rouwauto, een rouw bus, een bakfiets of door eigen vervoer.

Bloemstukken zijn er nog steeds in diverse variaties maar het meenemen van 1 losse bloem of een donatie in plaats van bloemen is tegenwoordig ook niet vreemd.

Waar praten over de dood vroeger een taboe was, vinden er nu regelmatig voorbesprekingen plaats waarin de wensen, de mogelijkheden maar ook de kosten onderwerp van gesprek zijn.

Door de jaren heen zijn de uitvaarten ook persoonlijker geworden; niet alleen door het aantal personen die aanwezig zijn, als ook door persoonlijke elementen die in de uitvaart verwerkt worden.

Denk hierbij b.v. aan het zelf besturen van de rouwauto, met de rouwauto nog langs bijzondere plekken rijden met de overledene, zelf iemand verzorgen, zelf een kist maken, thuis opbaren in een huiselijke, warme setting, het tonen van foto’s tijdens de uitvaart, het spelen van live muziek tijdens de uitvaart, het filmen van de uitvaart of vastleggen in foto’s, het maken van een erehaag, begraven op de natuur begraafplaats. Sommige dingen klinken tegenwoordig als heel gewoon maar zouden 50 jaar geleden ondenkbaar zijn.

Ontwikkelingen en veranderingen zijn er continu. De coronatijd heeft ook voor een verschuiving gezorgd. Voor de coronatijd waren uitvaarten vaak groot en was iedereen welkom. In de covid periode was dit niet mogelijk. We zien nu echter steeds vaker dat uitvaarten in besloten kring plaatsvinden. Mensen ervaren een uitvaart met een kleinere groep mensen die dicht om hen heen staan, vaak als heel persoonlijk, eigen en intiem.

Ook komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat de uitvaart niet meer in kerk of crematorium plaatsvindt maar b.v. in een strandtent, een klein kerkje, restaurant of café. De overledene wordt aansluitend vaak alleen door het gezin begeleid tijdens de laatste rit naar het crematorium.

Het verzorgen van een uitvaart, het uitvaartverzorgster zijn, is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Het verzorgen van een uitvaart is een pittig beroep geworden, het is soms vergelijkbaar met de organisatie van een (klein) evenement.

We zijn de steunpilaar voor de familie, we regelen praktische zaken maar denken ook zeker mee om iedere overledene een eigen, passende uitvaart te geven.

Nabestaanden hebben meer wensen en hogere verwachtingen dan vroeger. Sommige mensen hebben alles al voorbereid, een ander dient wat meer aan de hand genomen te worden. Nabestaanden zijn emotioneel, kwetsbaar en het is aan ons om hen zoveel mogelijk te ondersteunen in het gehele traject. Iedere uitvaart is anders, je moet altijd scherp en alert zijn.

Maar als we na een uitvaart weer afscheid nemen van de nabestaanden en zien en horen hoe dankbaar zij zijn, dan is onze klus weer geslaagd. Dat maakt ons werk zo mooi en boeiend.

Lia Rezelman, Els Jonker en Monique Karsten.

Nieuwe vrijwilligers.

De vereniging is op zoek naar zeker twee nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter.

Heeft u interesse om tot het bestuur toe te treden dan kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Klaas Tillema of de secretaris mevrouw Moos Hazebelt.

Het Oproepnummer van onze uitvaartleidsters is 24 uur per dag : 06-20664410

Eerste uitvaartleidster: Lia Rezelman.

Tweede uitvaartleidster: Monique Karsten.

Derde uitvaartleidster: Els Jonker.

Al nadenken over uw uitvaartwensen?

U bent welkom om ze te bespreken met één van onze uitvaartleidsters. Onze ervaring is dat mensen diverse redenen hebben om met de uitvaartleidsters in gesprek te gaan over hun wensen. U kunt in een gesprek uw wensen bespreken, regelen en vastleggen.

De voordelen van het lid zijn/worden van de Uitvaartvereniging,

Een lidmaatschap bij onze verenigingen staat garant voor een goed verzorgde uitvaart voor een betaalbare prijs. In tegenstelling tot commerciële uitvaartbedrijven heeft onze uitvaartvereniging geen winstoogmerk en werken we enkel tegen kostprijs .

Opgave kinderen.

Wij van het bestuur constateren dat veel kinderen niet zijn ingeschreven bij de vereniging. Kinderen zijn na aanmelding vanaf de geboorte tot het jaar waarin zij de leeftijd van 16 jaar bereiken via de ouders lid van de vereniging. Vanaf het jaar dat zij 16 worden zullen zij als zelfstandig lid worden ingeschreven en zijn zij contributie verschuldigd. Neemt u bij twijfel over de inschrijving van uw kind(eren) contact op met het secretariaat van de vereniging.

Adreswijzigingen.

Bij verhuizing graag de adreswijziging doorgeven aan het secretariaat van de vereniging.

Website van de vereniging.

Alle belangrijke informatie van onze vereniging staat op de website. Voorafgaande aan onze Algemene Ledenvergadering staan de stukken die besproken worden in deze vergadering op onze website lezen.  www.uitvaartschoorl.nl

Gegevens secretariaat van de vereniging.

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer Schoorl”   Secretariaat:  Korhoendersweg 15,   1873 JA  GROET   072-5095015                                              

Het mailadres is: info@uitvaartschoorl.nl