Nieuwsbrief 2022


Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging

“De Laatste Eer” Schoorl te houden op dinsdag 29 maart 2022 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Herdenking overledenen in 2021
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2021
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2021
 6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

        Aftredend 2022:

        Mevrouw S. Hazebelt, herkiesbaar

        Aftredend op eigen verzoek de heer T. Paarlberg

        Aftredend op eigen verzoek de heer J.G.M. Stet

        Voorgesteld wordt in de vrijgevallen functie van bestuurslid van de vereniging te benoemen:                                                                       

        Mevrouw E. Henneman– vd Heuvel als bestuurslid

 1. Vast te stellen het rooster van aftreden
 2. Verslag financiële commissie jaarrekening 2021
 3. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 4. Vaststelling jaarrekening 2021 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
 5. Contributievaststelling 2023
 6. Vaststelling diverse tarieven voor 2023
 7. Begroting 2023
 8. Rondvraag

          Korte pauze

 1. Afscheid drager Jack Borst
 2. Afscheid bestuurslid Teun Paarlberg
 3. Afscheid voorzitter Jan Stet
 4. Sluiting 

De uitvaartleidsters zijn aanwezig om aan het einde van de vergadering vragen te beantwoorden en om uitleg te geven.

Van het bestuur.

Geachte leden van onze vereniging, 

De vorige algemene ledenvergadering op 2 november 2021 is nog maar kort geleden. Dit was de uitgestelde vergadering van 2020 en 2021. Toch is het goed het vertrouwde patroon weer op te pakken. Met name omdat de uitvaartvereniging op 1 maart 2023 100 jaar bestaat. Hiervoor zullen wij een jubileumprogramma samen te stellen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering te houden op dinsdag, 29 maart 2022 om 20.00 uur in Dorpscentrum De Blinkerd.

Veel onderwerpen die aan de orde komen bepalen het beleid van onze vereniging. U kunt hier mede het beleid bepalen van de vereniging. 

De verhouding met de 3 uitvaartleidsters verloopt voorspoedig. Zij zijn aanwezig om aan het einde van de vergadering vragen te beantwoorden en om uitleg te geven.

In het jaarverslag 2021 die op de website is gepubliceerd kunt u lezen hoe wij terug blikken op het afgelopen jaar.

Van belang is het aantal bestuursleden op peil te houden. In deze vergadering dienen wij afscheid te nemen van bestuurslid de heer T. Paarlberg en voorzitter de heer J. Stet. De vereniging is op zoek naar zeker twee nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter.

Heeft u interesse om tot het bestuur toe te treden dan kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Tillema of de secretaris mevrouw Hazebelt. 

U bent van harte welkom en wij rekenen op uw komst.

Het bestuur.

Uitvaartleidsters.

Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een kort tijdsbestek. Het is dan goed dat men weet dat via de vereniging alles goed geregeld wordt. Het is een geruststellende gedachte dat de mensen van “De Laatste Eer” u kunnen bijstaan met het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die bij u en bij de overledene past.

Namens onze vereniging zal de uitvaartleidster u in deze moeilijke dagen helpen. De uitvaartleidsters van de vereniging nemen u hierbij veel werk uit handen, zoals:

Na de uitvaart kan de uitvaartleidster u te allen tijde verder bijstaan.

Het Oproepnummer van onze uitvaartleidsters is 24 uur per dag : 06-20664410

Eerste uitvaartleidster: Lia Rezelman.

Tweede uitvaartleidster: Monique Karsten.

Derde uitvaartleidster: Els Jonker.

Al nadenken over uw uitvaartwensen?

U bent welkom om ze te bespreken met één van onze uitvaartleidsters. Onze ervaring is dat mensen diverse redenen hebben om met de uitvaartleidsters in gesprek te gaan over hun wensen. U kunt in een gesprek uw wensen bespreken, regelen en vastleggen.

De voordelen van het lid zijn/worden van de Uitvaartvereniging,

Een lidmaatschap bij onze verenigingen staat garant voor een goed verzorgde uitvaart voor een betaalbare prijs. In tegenstelling tot commerciële uitvaartbedrijven heeft onze uitvaartvereniging geen winstoogmerk en werken we enkel tegen kostprijs .

Persoonlijk wensen formulier.

Nabestaanden zijn niet altijd op de hoogte van de

uitvaartwensen van de overledene. Op het persoonlijk

wensen formulier van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl kunt u aangeven wat uw uitvaartwensen zijn. Hierdoor voorkomt u onduidelijkheid en vragen en helpt u uw nabestaanden met het vormgeven van de uitvaart zoals ú die wenst. Het Persoonlijk wensen formulier kunt u downloaden via onze website: www.uitvaartschoorl.nl , deze kan ook aangevraagd worden bij het secretariaat.

Opgave kinderen.

Kinderen zijn na aanmelding vanaf de geboorte tot het jaar waarin zij de leeftijd van 16 jaar bereiken via de ouders lid van de vereniging. Vanaf het jaar dat zij 16 worden zullen zij als zelfstandig lid worden ingeschreven en zijn zij contributie verschuldigd. Neemt u bij twijfel over de inschrijving van uw kind(eren) contact op met het secretariaat van de vereniging.

Adreswijzigingen.

Bij verhuizing graag de adreswijziging doorgeven aan het secretariaat van de vereniging.

Website van de vereniging.

Alle belangrijke informatie van onze vereniging staat op de website. Voorafgaande aan onze Algemene Ledenvergadering staan de stukken die besproken worden in deze vergadering op onze website lezen.  www.uitvaartschoorl.nl

Gegevens secretariaat van de vereniging.

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer Schoorl”  

Secretariaat:  Korhoendersweg 15, 1873 JA  GROET. 072-5095015

E-mail adres van de vereniging: info@uitvaartschoorl.nl