Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van uitvaartvereniging

“De Laatste Eer Schoorl" te houden op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

De Agenda luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Herdenking overledenen in 2018
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2018
 6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

Aftredend:

De heer D. Boorsma, op eigen verzoek niet herkiesbaar

De heer W. Bredewout, herkiesbaar

Voorgesteld wordt in de vrijgevallen functie van voorzitter van de vereniging te benoemen: De heer J.G.M. Stet als voorzitter

Tegenkandidaten kunnen voor 22 maart ingediend worden bij de secretaris

Hierna wordt de vergadering overgenomen door de nieuwe voorzitter

 1. Vast te stellen het rooster van aftreden

 Pauze 

 1. Verslag financiële commissie jaarrekening 2018
 2. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 3. Vaststelling Jaarrekening 2018 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
 4. Contributievaststelling 2020
 5. Vaststelling diverse tarieven voor 2020 en aanpassing van enkele tarieven 2019
 6. Begroting 2020
 7. Rondvraag
 8. Jubileum 12 ½ jaar in dienst uitvaarleidster Lia Rezelman
 9. Voorgesteld wordt uitvaartleidster Monique Karsten
 10. Afscheid van aftredend voorzitter de heer D. Boorsma

 Korte pauze

 1. Spreker Crematorium Yardenhuis van Schagen
 2. Sluiting

Van onze voorzitter.

Geachte leden van iitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl”.

Zoals u inmiddels van ons gewend bent ook dit jaar weer een nieuwsbrief en agenda voor de ledenvergadering van  26 maart aanstaande en blikken wij tevens terug op het afgelopen verenigingsjaar.

Van de 22 uitvaarten in 2018 waren 13 overledenen lid van onze vereniging. Hieruit blijkt dat  niet-leden  onze vereniging ook weten te vinden.

De trend van de laatste jaren zet door. Dat wil zeggen meer crematies waardoor er minder een beroep wordt gedaan op de diensten van onze dragers.

Door overlijden en weinig nieuwe aanwas loopt het ledental gestaag terug.  Om de vereniging ook voor de toekomst gezond te houden zijn nieuwe leden zeer welkom. Gezinsleden beneden de 16 jaar zijn gratis medelid, mits zij staan ingeschreven bij de ouders. Graag willen wij u er op wijzen dat het voor uw kinderen die in of in de naaste omgeving van Schoorl (blijven) wonen interessant is om lid te blijven van DLE.

In uw informatiemap en op de website www.uitvaartschoorl.nl kunt u lezen wat de voordelen zijn van een lidmaatschap voor slechts €9,- per persoon  per jaar.

Bij de uitvaartleidsters en de dragers is een mutatie geweest. De dames Novak en Sinnema zijn gestopt als uitvaartleidsters. Aangezien wij graag een derde uitvaartleidster willen houden is Monique Karsten benoemd. Het bestuur hoopt haar in de ledenvergadering aan u te kunnen voorstellen. 

Louis Rezelman, voorheen beheerder van de begraafplaats in Schoorl, is in de loop van 2018 toegetreden als drager voor onze vereniging.  

Vorig jaar hebben wij besloten om na het officiële gedeelte van de vergadering een spreker(ster) uit te nodigen die een korte inleiding wil houden over een onderwerp dat gerelateerd is aan het uitvaartwezen.

Dit jaar is het de beurt aan een spreker van het crematorium Yardenhuis in Schagen. Sinds 2003 wordt vaker voor een crematie gekozen. Het is goedkoper dan begraven. U krijgt meer inzicht in en uitleg over cremeren in Schagen en uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen.

Bij agendapunt 17 zal ik de voorzittershamer overdragen aan Jan Stet. Na acht jaar vind ik het tijd voor verandering. De afgelopen acht jaar heb ik als zeer prettig ervaren. Daarvoor dank ik in de eerste plaats het dagelijks bestuur voor de uitstekende samenwerking maar ook de overige leden van het algemeen bestuur. Jan Stet kennende kan ik u verzekeren dat het voorzitterschap bij hem in goede handen is en wens ik onze vereniging DLE onder zijn leiding een goede toekomst toe.

Tot slot wil ik een oproep aan u doen onze ledenvergadering te bezoeken. Veel onderwerpen komen aan de orde waar u mede het beleid van onze vereniging kunt bepalen.

U bent van harte welkom op dinsdag 26 maart 2019 in de Blinkerd.

Namens het bestuur

Durk Boorsma, voorzitter

Nuvema is overgenomen door Lifetri groep.

In september is Nuvema overgenomen door Lifetri groep. De werkwijze van Nuvema wordt overgenomen door Lifetri groep. Het bezoek adres van Lifetri groep is:  Olympia 1, 1213 NL  Hilversum. Telefonisch bereikbaar op 035-5480808.

Website van de vereniging.

Regelmatig kunt u nieuws lezen op onze website. Alle belangrijke informatie van onze vereniging staat op de website. Dit jaar kunt u voorafgaande aan onze Algemene Ledenvergadering de stukken die besproken worden in deze vergadering op onze website lezen.  www.uitvaartschoorl.nl

Nadenken over het einde.

Doodgaan hoort bij het leven. Hoe dan ook. Leuk is anders, dat weten wij maar al te goed.Toch is het goed om tijdens uw leven al aan uw dood te denken. Of dat van uw partner.       

Enkele tips waar u over na kunt denken.                        

Wie moet er spreken op mijn eigen uitvaart?
Wil ik begraven worden of gecremeerd?
Wil ik een bepaalde tekst op mijn grafsteen?
Wil ik dat mijn as op een bijzondere plek wordt uitgestrooid?

Leg alles helder vast.

Zijn er wijzigingen deze altijd doorgeven aan betreffende instanties.

Administratie gegevens van de vereniging.

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer Schoorl”  

Secretariaat:  Korhoendersweg 15, 1873 JA  GROET.

E-mail adres van de vereniging: info@uitvaartschoorl.nl