NOTULEN 2019 nog vast te stellen door Algemene Ledenvergadering van uitvaartvereniging "De Laatste Eer Schoorl".

Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder heet de voorzitter mevrouw van Duijne van crematorium Yardenhuis van Schagen welkom. Zij geeft aan het einde van de vergadering een presentatie over het crematorium Yardenhuis van Schagen. Ook heet de voorzitter Koos Bakker welkom, hij is de voorzitter van onze zustervereniging uitvaartvereniging St. Barbara. Het is de laatste Algemene Vergadering die Durk voorzit voor de vereniging. Er is wederom een grote opkomst van de leden. De uitnodiging is dit jaar wederom doormiddel van een nieuwsbrief naar alle leden verstuurd. Ook zijn dit jaar alle stukken voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering te vinden op de website van de vereniging. Vanuit de leden is er geen aanvulling op de agenda. De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

Herdenking overledenen 2018.

De voorzitter memoreert de mensen die in 2018 zijn overleden. De vereniging heeft in 2018 22 uitvaarten begeleid. De namen van de overledenen worden voorgelezen. De voorzitter vraagt een ogenblik stilte om de overledenen, waarvoor de vereniging in 2018 de uitvaart heeft verzorgd, te herdenken. Er wordt staande 1 minuut stilte in acht genomen.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018.

De notulen staan op onze website, de leden hebben deze voorafgaande aan de vergadering thuis kunnen lezen.

Mevrouw B. Bakker geeft aan dat er de heer voor haar naam staat in plaats van mevrouw. De secretaris past dit aan. 

Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel verder geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken.


De secretaris leest voor dat met kennisgeving afwezig zijn: Mevrouw Mink-van Regteren, Mevrouw Kroon- de Visser, de heer Kapitein, mevrouw de Koe, mevrouw Rens, de heer Bredewout, bestuurslid.  

De secretaris meldt dat de heer J. Rougoor, een trouwe bezoeker van de vergadering helaas is overleden.

De secretaris vertelt dat er veel mailverkeer is geweest het afgelopen jaar. Met de federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord-Holland en Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties is er intensief contact.

Al het mail verkeer wordt door het dagelijks bestuur afgehandeld.

Naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn er wederom diverse vragen binnengekomen. Deze worden door de penningmeester en secretaris beantwoord.

Jaarverslag 2018.

Het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.

De heer W. Bredewout, bestuurslid is aftredend en herkiesbaar.

De heer D. Boorsma, voorzitter is aftredend en niet meer herkiesbaar.

De heer J. Stet heeft zich als kandidaat opgegeven voor de functie voorzitter. Er hebben zicht geen tegenkandidaten gemeld. De heer J. Stet wordt benoemd tot voorzitter van de vereniging.

De heer D. Boorsma dankt iedereen voor de fijne samenwerking en overhandigt de voorzittershamer aan de heer J. Stet. De heer J. Stet neem het voorzitterschap over. De heer J. Stet heeft eerst als bestuurslid een jaar mee gedraaid met de vereniging.

Vast te stellen rooster van aftreden.

Het rooster van aftreden wordt opgelezen. Er zijn wat wijzigingen in het rooster omdat de voorzitter, de penningmeester en de secretaris nooit tegelijkertijd mogen aftreden. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld.

Verslag Financiële commissie 2018.

Het woord wordt aan de heer van Regteren gegeven. Samen met de heer Borst heeft hij de stukken goed bestudeerd, aan de hand van het overeenkomstige protocol. De financiële commissie heeft diverse steekproeven uitgevoerd. De gevoerde administratie is uitstekend op orde. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij verricht. Besloten wordt de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018.

Benoeming nieuw lid financiële commissie.

De heer van Regteren is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de controle van de stukken. De heer Borst wordt benoemd voor de financiële commissie van 2018. De heer Smit biedt zich aan om plaats te nemen in de financiële commissie van 2019. De heer Borst en de heer Smit worden benoemd voor de financiële commissie van 2019.

Vaststelling Jaarrekening 2018.

De penningmeester neemt samen met de leden de rekening van lasten en baten voor het dienstjaar 2018 door.

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een batig saldo.

De jaarrekening wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester. Dit jaar is het gehele bestuur verplicht om te tekenen voor de vastgestelde jaarrekening. Wij zijn als bestuur allemaal aansprakelijk voor de financiën van de verenging.

Contributievaststelling.

Het bestuur heeft besloten dat het nog niet noodzakelijk is om de contributie te verhogen.

De contributie voor 2020 wordt vastgesteld.

Vaststelling diverse tarieven 2020 en aanpassing van enkele tarieven 2019.

De penningmeester legt de diverse vergoedingen uit. De vergoeding voor de uitvaartleidsters gaat omhoog. Deze vergoeding loopt op achter vergeleken met andere verenigingen in de regio. Deze vergoeding gaat in per 1 januari 2019. De tarieven worden vastgesteld.

Begroting 2020.

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. De begroting wordt vastgesteld.

Rondvraag.

Er zijn verder geen vragen.

Jubileum 12 ½ jaar in dienst uitvaartleidster Lia Rezelman.

Mevrouw Rezelman was vorig jaar juni 12 ½ jaar in dienst bij de uitvaartvereniging. De oud voorzitter de heer Boorsma dankt mevrouw Rezelman voor haar inzet de afgelopen jaren. Mevrouw Rezelman bedankt de uitvaartvereniging voor het gestelde vertrouwen in haar.

Voorgesteld wordt uitvaartleidster Monique Karsten.

De voorzitter de heer Stet stelt de nieuwe uitvaartleidster mevrouw Karsten voor aan alle leden. Zij neemt de plaats in van uitvaartleidsters Novak en Sinnema. Hij heet mevrouw Karsten van harte welkom bij de uitvaartvereniging. Mevrouw Karsten verteld kort wie zij is en wat haar drijfveer is om het beroep van uitvaartleidster uit te oefenen. Zij is tevens werkzaam voor uitvaartvereniging Sint Barbara uit Tuitjenhorn, uitvaartverzorging Pieter Dekker en uitvaartvereniging Sint Barbara uit Schoorl.

Afscheid van aftredend voorzitter de heer D. Boorsma.

De heer Boorsma is 8 jaar voorzitter geweest van de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door oud secretaris mevrouw van Leeuwen. Zij dankt voor de fijne samenwerking. Hierna houdt de penningmeester de heer Tillema een toespraak namens het bestuur. Hij overhandigt namens de uitvaartvereniging een cadeau over. Zijn vrouw krijgt een bos bloemen.

Spreker Crematorium Yardenhuis van Schagen.

Mevrouw van Duine houdt een presentatie over de gang van zaken bij een uitvaart die gehouden wordt in het crematorium Yardenhuis van Schagen. De presentatie start met een korte film over het Yardenhuis van Schagen. De mogelijkheden van verschillende uitvaarten, hoe de muziek, foto’s en filmpjes kunnen worden aangeleverd, wat er na een crematie allemaal gebeurt met de as en wat je als nabestaande allemaal kan doen met de as wordt uitgelegd. Mevrouw van Duine beantwoord diverse vragen die door de belangstellende worden gesteld. Na afloop van de presentatie dankt de voorzitter mevrouw van Duine hartelijk voor haar komst.

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten met dank aan de vele aanwezigen voor hun belangstelling. Deze opkomst wordt zeer op prijs gesteld door het bestuur. De aanwezigen worden uitgenodigd tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aldus vastgesteld,

J. Stet, de voorzitter

S. Hazebelt,  de secretaris