Notulen Algemene Ledenvergadering


2023

 

NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl, gehouden op woensdag 1 maart 2023 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

Aanwezig: Klaas Tillema, penningmeester, Moos Hazebelt, secretaris, Trudy Henneman, bestuurslid, Gerlof Muntinga, bestuurslid, Els Henneman, bestuurslid, Bernard Witte, drager, Louis Rezelman, drager, Lia Rezelman, uitvaartleidster, Els Jonker, uitvaartleidster, de heer K. Bakker, voorzitter uitvaartvereniging St. Barbara, mevrouw E. van Oord, secretaris uitvaartvereniging St. Barbara, mevrouw J. van Leeuwen, de heer en mevrouw Boorsma, mevrouw G. Roozendaal, mevrouw I. Ieppink, medewerkster crematorium Schagen, mevrouw A. Tillema, mevrouw P. Zoon, mevrouw I. Risselada, de heer H. van Santen, de heer A. de Jong, de heer J. Wesselius, medewerker Nardus, mevrouw C. Mink, de heer R. van Regteren, mevrouw M. Gutker-Heddes, de heer en mevrouw Verhoef, de heer B. van Baar, mevrouw A. Rougoor, de heer P. Rougoor, mevrouw J. Groenedijk, de heer K. Boer, mevrouw E. Rens, de heer D. Rens, de heer J.K. Vriesman, mevrouw B. de Beer, de heer H.C.D. Smit, de heer H.J. Mooij, de heer W. Nieuwland, mevrouw B. Bakker-Stam, de heer Blom, de heer G. Becker, fotograaf.

1. Opening en vaststelling agenda

De penningmeester opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De penningmeester vertelt dat 1 maart 2023 een bijzondere datum is voor de vereniging want het is dan 100 jaar geleden dat de Begrafenisvereniging “De Laatste Eer Schoorl” notarieel werd opgericht namelijk op 1 maart 1923. Vanavond willen wij aandacht besteden aan deze 100 jaren voornamelijk uit respect en eerbied voor al onze rechtsvoorgangers, bestuursleden, dragers, uitvaartverzorgers en uitvaartverzorgsters. Zij hebben hun uiterste best gedaan om op de meest zorgvuldige en piëteitsvolle wijze de uitvaarten te verzorgen. Ook vaak onder moeilijke omstandigheden en vooral vroeger in een armlastige tijd. Een rouwadvertentie in het latere Weekblad De Duinstreek was al een hele uitgave.

Om deze historie wat duidelijker uit te dragen is in de nieuwsbrief een uitgebreid verslag opgenomen. Dit verslag is na breed onderzoek gemaakt en geredigeerd door onze secretaris Moos Hazebelt.

Bovendien wordt in de Schakels van maart een artikel geplaatst over de vereniging. Dit artikel is tot stand gekomen door middel van een interview door mevrouw Riet Voorpostel. Ook in het Jaarboek van de Historische Vereniging Scoronlo, dat in het najaar verschijnt wordt een artikel opgenomen over de uitvaart in een breder perspectief samen met het 100 jarig jubileum. Dit artikel wordt geschreven door Hans van Santen.

Het jubileum wordt vanavond feestelijk gevierd, daarom hebben wij Robert Valter gevraagd de avond muzikaal te omlijsten.

De penningmeester stelt de medewerkers voor: Moos Hazebelt, secretaris, Trudy Henneman, bestuurslid, Gerlof Muntinga, bestuurslid, Els Henneman, bestuurslid.

Bernard Witte, drager, Louis Rezelman, drager, Lia Rezelman, uitvaarleidster en Els Jonker, uitvaartleidster. Monique Karsten, uitvaartleidster is helaas afwezig.

Vorig jaar hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter Jan Stet wegens ziekte.

Helaas deelt de penningmeester mede dat zijn toestand nog ernstig is. Tot nu toe heeft zich nog geen nieuwe voorzitter aangekondigd. Daarom mag de penningmeester, Klaas Tillema, het woord voeren.

De jaarstukken zijn voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering op de website van de vereniging gepubliceerd.

De heer Klaas Tillema geeft aan dat punt 10 van de agenda moet zijn: Vaststelling jaarrekening 2022 in plaats van 2024. Vanuit de leden is er geen aanvulling op de agenda.

De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

2. Herdenking overledenen 2022

De secretaris memoreert de mensen die in 2022 zijn overleden. De uitvaartvereniging heeft in 2022 13 uitvaarten begeleid. De namen van de overledenen worden voorgelezen. De secretaris vraagt een ogenblik stilte om de overledenen te herdenken. Er wordt staande 1 minuut stilte in acht genomen.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2022

De notulen staan op onze website, de leden hebben deze voorafgaande aan de vergadering kunnen lezen. Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

De secretaris leest voor dat met kennisgeving afwezig zijn: Monique Karsten, uitvaartleidster, de heer en mevrouw Nipshagen-Evers, de heer T. Paarlberg, de heer en mevrouw Zandstra, de heer T. Borst, de heer en mevrouw Smak.

De secretaris verteld dat er veel stukken zijn binnen gekomen het afgelopen jaar.

Op 1 januari bestond de vereniging uit 624 leden. Op het moment is ons oudste lid 100 jaar.  

De secretaris verteld dat zij ervoor zorgt dat alle binnengekomen stukken naar de juiste medewerker worden doorgezonden. De secretaris verzorgt alle uitnodigingen voor vergaderingen met bijbehorende stukken en werkt alle notulen uit.

Evaluatieformulieren komen ook binnen bij de secretaris, hieruit blijkt dat de uitvaartverzorgsters uitmuntend werk verrichten.

Veel telefoon komt er ook binnen bij de secretaris, de secretaris verstrekt dan informatie, of handelt de vraag na overleg met de medewerkers van onze vereniging af.

Belangrijk is het lidmaatschap bij de Branchevereniging voor uitvaartorganisaties Nardus, Van Nardus krijgen wij maandelijks berichten binnen op het secretariaat. Nardus behartigd de belangen van uitvaartorganisaties op landelijk niveau. Nardus houdt ons op de hoogte van nieuwe wettelijke maatregelen, voorschriften en regelingen betreffende het uitvaartwezen. Ook onder houdt Nardus het contact met de overheid.

5. Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

Aftredend in 2023:

Voorzitter, functie vacant.

Vast te stellen rooster van aftreden
Het rooster van aftreden wordt opgelezen. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld.

Het bestuur van de uitvaartvereniging moet uit 7 personen bestaan. Het bestuur is weloverwogen zoekende naar een nieuwe voorzitter en bestuursleden.

7. Verslag Financiële commissie 2022

Het woord wordt gegeven aan de heer Boorsma. Samen met de heer de Jong heeft hij de stukken goed bestudeerd op 23 februari 2023, aan de hand van het overeenkomstige protocol. De financiële commissie heeft diverse steekproeven uitgevoerd. De gevoerde administratie is uitstekend op orde. Besloten wordt de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2022.

9. Benoeming nieuw lid financiële commissie
De heer Boorsma is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de controle van de stukken. De heer de Jong wordt benoemd voor de financiële commissie van 2023. De heer Borst biedt zich aan om plaats te nemen in de financiële commissie van 2023. De heer de Jong en de heer Borst worden benoemd voor de financiële commissie van 2023.

De heer van Regteren geeft aan dat hij als reserve lid financiële commissie wil worden aangesteld. De heer van Regtereren wordt benoemd als reserve lid financiële commissie.8. 

10. Vaststelling Jaarrekening 2022

De penningmeester neemt samen met de leden de rekening van lasten en baten voor het jaar 2022. De jaarrekening wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

11. Contributievaststelling 2024

Het bestuur heeft besloten dat de contributie vanaf 2024 € 10,-- blijft. De penningmeester legt uit als dat er 2 jaren achter elkaar een negatief saldo is geweest, het bestuur wenst de contributie toch zo laag mogelijk te willen houden. De contributie voor 2024 wordt vastgesteld.

12. Vaststelling diverse tarieven 2024

De penningmeester legt de diverse vergoedingen uit. In deze tijd is het lastig om voor het vaststellen van bedragen ver voor uit te kijken. Soms is er een afweging om bijdragen tussentijds aan te passen. De tarieven worden vastgesteld.

13. Begroting 2024

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. Bij het maken van de begroting is uitgegaan van 20 uitvaarten, hierom is er een verschil tussen de rekening 2022 en de begroting 2024. Als de tendens van minder uitvaarten zo blijft kan de begroting worden bijgesteld. De begroting 2024 wordt vastgesteld.

14. Rondvraag

De heer Boorsma vraagt of de vereniging contact kan opnemen met de gemeente Bergen. Op zondag is er geen mogelijkheid voor mensen die de algemene begraafplaats willen bezoeken om hun auto te parkeren. Misschien kunnen er parkeerplaatsen gereserveerd worden voor bezoekers van de algemene begraafplaats.

Mevrouw Rezelman vraagt of de vereniging zich wil inzetten om de aula op de algemene begraafplaats te laten moderniseren door de gemeente Bergen. De vereniging heeft geen zeggenschap maar onderhoudt wel goed contact met de gemeente Bergen.

Het woord wordt gegeven aan de heer Jelle Wesselius, bestuurslid / secretaris Nardus. De heer Wesselius feliciteert de vereniging met het 100 jarig bestaan.

15.  Feestelijke afsluiting ter ere van het 100 jarig bestaan

De vergadering wordt door de penningmeester gesloten met dank aan de vele aanwezigen voor hun belangstelling. Deze opkomst wordt zeer op prijs gesteld door het bestuur. De aanwezigen worden bedankt voor de besluitvorming.

De aanwezigen worden uitgenodigd tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje en te genieten van de aangeboden muziek van Robert Valter.

Aldus vastgesteld,

K. Tillema, penningmeester

S. Hazebelt, secretaris

 

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de Schakels van Maart 2023.

‘Ik maak bekent, dat het leven is ten ent’ 100 jaar De laatste eer

Ik maak bekent, dat het leven is ten ent. Dit is de tekst waarmee de aanzegger eertijds van deur tot deur een

sterfgeval bekend maakte. De aanzegger verdween, de begrafenisvereniging werd uitvaartvereniging en die is door

de jaren heen in de dorpen blijven bestaan. Zo ook in Schoorl. Daar begeleidt ‘De laatste eer’ overledenen

naar hun laatste rustplaats. Dat doet ze al 100 jaar: tijd voor een kennismaking. Wat is die vereniging en wie

zijn de mensen die zich er vrijwillig voor inzetten?

De bestuursleden Gerlof Muntinga, Klaas Tillema en Moos Hazebelt vertellen.

’We zien dit niet als zomaar een functie bij een willekeurige club. Onze vereniging is vanuit het verleden sterk verbonden met families in Schoorl, Groet en Camperduin. Die band is belangrijk rond het afscheid van een dierbare. In de dagen tussen een overlijden en uitvaart moeten veel zaken geregeld worden. Vanuit dat gevoel en vanzelfsprekende verbondenheid kunnen wij er voor de familie zijn.’ Klaas is penningmeester, hij werd ooit voor die functie gevraagd en draait nu al heel wat jaren mee. Voor Moos, die het secretariaat verzorgt, lag een bestuursfunctie min of meer voor de hand, want ze was van huis uit bekend met de vereniging. Haar grootouders, ouders, zijzelf en ook haar kinderen zijn lid. Gerlof reageerde kortgeleden op een vacature in de kascontrolecommissie. ‘We willen graag iets voor de gemeenschap doen’, zo voelen ze het alle drie. ‘Maar het ging niet altijd vanzelf’, herinnert Klaas zich. ‘In het begin viel het wel eens zwaar contact op te nemen met de nabestaanden over een financiële afwikkeling.’

Noaberplichtig

In het verleden was het regelen van een begrafenis een gemeenschaps– taak. De buren waren zoals dat heette ‘noaberplichtig’, ze namen de familie bij een sterfgeval alles uit handen, van het aanzeggen tot en met de koffie met wat erbij. Vanuit die burenhulptraditie zijn de begrafenisverenigingen ontstaan. De laatste eer is op 1 maart 1923 opgericht. Dat een notarisklerk (P. Van de Meijden uit Schoorldam) daarbij betrokken was, is waarschijnlijk de reden dat er veel uit die eerste jaren bewaard gebleven is. In de archieven valt te lezen: ‘De vereniging stelt zich ten doel de regeling en de ter aarde bestelling van de overleden leden en van tot het gezin dier leden behorende personen op een piëteitsvolle wijze te doen geschieden op een binnen de Schoorl gelegen begraafplaats. Zonder winstoogmerk en op grondslag van wederkerige verzekering. Uit de eerste stukken blijkt tevens dat ook niet-leden van de diensten gebruik kunnen maken. De vereniging beschikte over een lijkkoets, 9 dragers, een aanzegger en een voorloper. Hij controleert de route naar de begraafplaats en begeleidt de rouwenden naar het graf. Regelmatig verschijnen ledenwerfadvertenties en ook oproepen voor dragers, uitkleders en voorlopers in de Duinstreek. Er kwam een rouwwagen, maar die kon in de oorlog en vlak daarna wegens gebrek aan autobanden niet gebruikt worden. Alles ging weer te voet. De vereniging groeide. Waren er bij de oprichting 200 leden, in 1948 bij het 25-jarig bestaan, telde die er 1037. Dat zilveren jubileum ging overigens niet stilletjes voorbij. Er is sprake van een ‘feestavond met verloting en tombola ten gunste van de vereniging’ en er staat vermeld ‘de aanwezige dames zegden toe handschoenen voor de dragers te breien’. De traditie van het aanzeggen maakte plaats voor rouwbrieven en advertenties.

Dienstbaarheid

Dat de aanpak van uitvaartverzorgers kan verschillen, heeft Moos ervaren in de 20 jaar dat ze als receptioniste in Hoog Duinen werkte. In die periode heeft ze het afscheid van veel bewoners meegemaakt. Moos: ‘Ik zag hoe verschillende uitvaartondernemingen werkten, zowel grote zowel als kleine. Zonder te generaliseren kan ik zeggen dat ik me vaak verbaasde over de zakelijke aanpak. Ik vond dat ondernemingen vaak steken lieten vallen, wat betreft aandacht en invoelingsvermogen rond het afscheid. Daarom zag ik erop toe dat overleden bewoners niet op een snel achterafje, maar in stijl en met respect uitgedragen werden en altijd door de voordeur. Met oog voor al dat soort details en dienstbaarheid onderscheidt onze vereniging zich van andere. Dat geldt voor praktische zaken, maar ook in de persoonlijke sfeer krijgt de familie in de uitvaartperiode en erna alle troost en steun die nodig is.’

Rituelen en trends

De uitvaartwereld verandert. Er wordt minder begraven, het aantal crematies neemt toe. Klaas noemt de verhouding 1 op 3. ‘Dat zie ik nog verder veranderen’, constateert hij, ‘Met een crematie in Alkmaar, Schagen of Heerhugowaard wordt het afscheid letterlijk en figuurlijk afstandelijker, de traditionele begrafenisstoet van kerk of sterfhuis naar het graf verdwijnt uit het dorpsbeeld. De dood raakt uit zicht. Ik vind het trouwens wel een mooie gewoonte dat de rouwauto vaak een rondje, meest via Camperduin, langs geliefde plekken van de overledene rijdt.’ Overledenen blijven vaker thuis, die wens om intimiteit is sinds corona gegroeid. Moest de uitvaart tijdens de lockdown noodgedwongen in kleine kring plaatsvinden, nu kiest men vaker bewust voor kleinschaligheid en eigen invulling van rituelen rond het afscheid.

Opbaring kan ook plaatsvinden in de Hervormde kerk, het Witte kerkje van Groet, de kapel van Hoog Duinen of de aula van de begraafplaats. De begraafplaats aan de Molenweg (voorheen Doodweg) is in 1829 in gebruik genomen. De gemeente doet het onderhoud van de aula, het groen en zorgt voor het delven van graven. Moos: ‘Er is nog genoeg ruimte. Iedereen kan al bij leven een graf uitzoeken. Het is hopelijk nog wat vroeg, maar mijn plaatsje is al gereserveerd.’ Voor de as is er een urnenmuur en een strooiveld. Bijzetting of verstrooiing is meest een klein ritueel samen met iemand van de gemeente en de uitvaartleidster. Louis Rezelman was 36 jaar beheerder van de begraafplaats en heeft menig Schoorlaar een graf bezorgd. Hij is inmiddels gepensioneerd maar is voor velen een vertrouwd gezicht gebleven, want hij werkt nog als voorloper en drager bij de vereniging. Hij zegt: ’Het stijve en formele rond een uitvaart verdwijnt, er is tegenwoordig meer spontane betrokkenheid van de familie, zoals je ziet bij het dragen van de kist.’

St. Barbara

De vereniging kent statutair 7 bestuursleden, (er zijn 2 vacatures), telt 638 leden en verzorgde afgelopen periode 12 uitvaarten. Op de openbare jaarvergadering worden de overledenen herdacht en hun namen genoemd. Er is een nieuwsbrief. Leden betalen een jaarlijkse contributie, kinderen zijn tot en met hun 16e gratis ingeschreven. Het lidmaatschap geeft recht op de gratis faciliteiten van professionele uitvaartleidsters en dragers. De laatste eer heeft een twee maanden oudere zus: dat is de RK Uitvaartvereniging St. Barbara die is opgericht op 1 januari 1923. In de vroege jaren van de vorige eeuw werd de burenhulp langzamerhand ingeruild voor een meer georganiseerde vorm. En geheel passend in de geest van de tijd kreeg Schoorl toen twee uitvaartverenigingen: een katholieke en algemene. Die twee hebben nu bestuurlijk en ook praktisch een prima samenwerking. Zo maken ze gebruik van dezelfde dragers en uitvaartbegeleidsters. Klaas verwacht dat die samenwerking tot een fusie leidt. En hij kan niet nalaten op te merken: ‘In dat geval hebben we 1100 leden en zijn dan net zo groot als de Schoorlse ijsclub.’ Het 100-jarig bestaan wordt gemarkeerd met de plaatsing van een herinneringsplaquette op de grote molensteen op de begraafplaats.

Riet Voorpostel

 

 

 2022

 

NOTULEN Algemene Leden Vergadering 2022

Opening en vaststelling agenda

De penningmeester opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De penningmeester begint met het bericht dat de heer Stet onze voorzitter afwezig is. De heer Stet stelt zijn functie als voorzitter met onmiddellijke ingang beschikbaar. Er wordt een mail voorgelezen namens de heer Stet. De penningmeester dient een motie in ter ondersteuning voor de heer Stet. Deze wordt door iedereen ondertekend. Ook bestuurslid de heer Paarlberg heeft zijn functie met onmiddellijke ingang beschikbaar gesteld. Het bestuur is weloverwogen zoekende naar een nieuwe voorzitter en bestuursleden. Op 1 maart 2023 bestaat de vereniging 100 jaar. Het bestuur is al druk bezig dit jubileum voor te bereiden.

De penningmeester stelt voor om de ALV in de middag te laten plaatsvinden. Dit voorstel wordt door de leden afgewezen.

De Algemene Ledenvergadering heeft voor het laatst plaats gevonden op 2 november 2021.

In het bijzonder heet de voorzitter mevrouw E. Henneman welkom, aspirant bestuurslid van de vereniging, de heer Koos Bakker, de voorzitter van onze zustervereniging Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl en de heer Gerard Bekker, fotograaf. De jaarstukken zijn voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering op de website van de vereniging gepubliceerd. De jaarstukken worden door het bestuur uitgedeeld. Vanuit de leden is er geen aanvulling op de agenda. De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

Herdenking overledenen 2021

De secretaris memoreert de mensen die in 2021 zijn overleden. De uitvaartvereniging heeft in 2021 12 uitvaarten begeleid. De namen van de overledenen worden voorgelezen. De secretaris vraagt een ogenblik stilte om de overledenen te herdenken. Er wordt staande 1 minuut stilte in acht genomen.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2021

De notulen staan op onze website, de leden hebben deze voorafgaande aan de vergadering kunnen lezen. Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken

De secretaris leest voor dat met kennisgeving afwezig zijn: Mevrouw Els Jonker, uitvaartleidster, de heer Durk Boorsma, lid, mevrouw Jeanet van Leeuwen, lid, de heer Nieuwland, lid. Mevrouw M. Karsten, uitvaartleidster komt iets later.  

De secretaris verteld dat er veel stukken zijn binnen gekomen de afgelopen 5 maanden.

Al het mail verkeer wordt door het dagelijks bestuur afgehandeld.

Nardus hield ons goed op de hoogte met betrekking tot de coronamaatregelingen. Nardus is een organisatie die als doel heeft om de belangen te behartigen van uitvaartorganisaties op landelijk niveau. Nardus houdt ons op de hoogte van nieuwe wettelijke maatregelen, voorschriften en regelingen betreffende het uitvaartwezen. Ook onderhouden zij contact met de overheid.

De penningmeester en de secretaris hebben veel tijd moeten besteden aan de UBO verklaringen die zijn aangevraagd door de Kamer van Koophandel en diverse partijen war wij connecties mee hebben. Een UBO verklaring is een document waarin de UBO (Ultimate Beneficial Owner) of Uiteindelijk Belanghebbende van rechtspersonen als verenigingen wordt vermeld. Inmiddels zijn de

 

Lifetri Uitvaartverzekeringen, voorheen Nuvema biedt geen uitvaartverzekeringen meer aan vanaf 1 november 2021. Lifetri zal de afspraken met verzekeringnemers uiteraard altijd nakomen.

Jaarverslagen 2021

Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

Aftredend in 2022:

Mevrouw S. Hazebelt is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering benoemt mevrouw S. Hazebelt voor een volgende termijn.

Aftredend op eigen verzoek de heer T. Paarlberg.

Aftredend op eigen verzoek de heer J.G.M. Stet.

Mevrouw E. Henneman- vd Heuvel heeft zich als kandidaat opgegeven voor de vrijgevallen functie als bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Mevrouw E. Henneman-vd Heuvel wordt benoemd tot bestuurslid van de uitvaartvereniging.

Vast te stellen rooster van aftreden

Het rooster van aftreden wordt opgelezen. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld.

Het bestuur van de uitvaartvereniging moet uit 7 personen bestaan. De komende maanden gaat het bestuur opzoek naar nieuwe leden voor het bestuur.

Verslag Financiële commissie 2021

Het woord wordt gegeven aan de heer Smit. Samen met de heer Boorsma heeft hij de stukken goed bestudeerd op 23 maart 2022, aan de hand van het overeenkomstige protocol. De financiële commissie heeft diverse steekproeven uitgevoerd. De gevoerde administratie is uitstekend op orde. Besloten wordt de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021.

Benoeming nieuw lid financiële commissie

De heer Smit is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de controle van de stukken. De heer Boorsma wordt benoemd voor de financiële commissie van 2022. De heer de Jong biedt zich aan om plaats te nemen in de financiële commissie van 2022. De heer Boorsma en de heer de Jong worden benoemd voor de financiële commissie van 2022.

De heer Borst geeft aan dat hij als reserve lid financiële commissie wil worden aangesteld. De heer Borst wordt benoemd als reserve lid financiële commissie.

Vaststelling Jaarrekening 2021

De penningmeester neemt samen met de leden de rekening van lasten en baten voor het jaar 2021. De jaarrekening wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

Contributievaststelling

Het bestuur heeft besloten dat de contributie vanaf 2022 € 10,-- blijft.

De contributie voor 2023 wordt vastgesteld.

Vaststelling diverse tarieven 2023

De penningmeester legt de diverse vergoedingen uit.

De tarieven worden vastgesteld.

Begroting 2023

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. De begroting wordt vastgesteld.

Rondvraag

De heer de Jong vraagt of de uitvaartleidsters al ervaringen hebben met de Natuurbegraafplaats Geestmerlo in Alkmaar. Na de vergadering zal de uitvaartleidster uitleg haar ervaringen delen met de natuurbegraafplaats in Alkmaar.

Er zijn verder geen vragen.

Afscheid van drager Jack Borst

Jack is 20 jaar drager geweest van de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door de penningmeester. Hij overhandigt namens de uitvaartvereniging een bos bloemen.

Afscheid van bestuurslid Teun Paarlberg

De heer Paarlberg is 22 jaar lid van het bestuur geweest van de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door de secretaris. De secretaris gaat namens de uitvaartvereniging een cadeau bij de heer Paarlberg langs brengen.

Afscheid van voorzitter Jan Stet

De heer Stet is 4 jaar werkzaam geweest bij de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door de secretaris.

Natuurbegraafplaats Geestmerlo Alkmaar

Het woord wordt gegeven aan de uitvaartleidster Lia Rezelman geeft een inkijk op haar werkzaamheden. Ook vertelt zij over de Natuurbegraafplaats Geestrmerlo in Alkmaar. Op deze Natuurbegraafplaats komen leven en dood samen.

De vergadering wordt door de penningmeester gesloten met dank aan de vele aanwezigen voor hun belangstelling. Deze opkomst wordt zeer op prijs gesteld door het bestuur. De aanwezigen worden uitgenodigd tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aldus vastgesteld,

K. Tillema, Penningmeester

S. Hazebelt, secretaris