NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Schoorl, gehouden op donderdag 23 maart 2017 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

1. Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder heet de voorzitter de dragers en de uitvaartleidster welkom. De uitnodiging is dit jaar doormiddel van een nieuwsbrief naar alle leden verstuurd. Het bestuur stelt het zeer op prijs dat er leden zijn die de moeite hebben genomen om naar de vergadering te komen. Vanuit de leden is er geen aanvulling op de agenda. De voorzitter stelt voor om tussen agendapunt 2 en agendapunt 3 een leespauze in te lassen. Dit zodat alle leden de stukken kunnen doornemen. De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

2. Herdenking overledenen 2016.

De voorzitter memoreert de mensen die in 2016 zijn overleden. De vereniging heeft in 2016 21 uitvaarten begeleid, waarvan 12 leden. Speciaal staat de voorzitter stil bij het overlijden van de heer F.S. Gutker, oud voorzitter van de vereniging. Ook benoemt de voorzitter het overlijden van de heer P.N.G. Appelman, oud voorzitter van R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara te Schoorl. De namen van de overledenen worden opgelezen. De voorzitter vraagt een ogenblik stilte om de overledenen, zowel leden als niet-leden, waarvoor de vereniging in 2016 de uitvaart heeft verzorgd, te herdenken. Er wordt staande 1 minuut stilte in acht genomen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2016.

De heer Stet merkt op dat op de website wel het jaarverslag 2015 staat maar geen jaarrekening. Het bestuur gaat er voor zorg dragen dat ook de jaarrekening op de website komt te staan. Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel verder geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.

De voorzitter leest voor dat met kennisgeving afwezig zijn: de heer W. Bredewout, bestuurslid, mevrouw A.G. Butter, bestuurslid, mevrouw T. de Koe, bestuurslid, de heer W.Nieuwland, de heer J.W. Rougoor, mevrouw J.E. van Leeuwen-Bonte en familie G.N. Hoekstra-Peperkamp.

De secretaris vertelt dat er veel mailverkeer is geweest het afgelopen jaar. Met de federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord-Holland en Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties is er intensief contact. De voorzitter en penningmeester bezoeken twee maal per jaar de vergadering van de federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord-Holland. Nardus houdt de vereniging op de hoogte van nieuwe wettelijke regelingen. Naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn er diverse vragen binnengekomen. Deze worden door de penningmeester en secretaris beantwoord.

5. Jaarverslag 2016.

Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen opmerkingen. Het jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.

De heer K.J. Tillema, penningmeester is aftredend en herkiesbaar. De heer T. Paarlberg bestuurslid is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering benoemt de heer K.J. Tillema en de heer T. Paarlberg voor een volgende termijn. De voorzitter geeft aan dat de heer Paarlberg alle zaken met betrekking tot de begraafplaats regelt. De heer Tillema verzet veel werk met betrekking tot de financiën van de vereniging. Hij is onmisbaar voor de vereniging.

7. Vast te stellen rooster van aftreden.

Het rooster van aftreden wordt opgelezen.Vraag van een lid is hoe vaak bestuursleden herkiesbaar zijn. Hier is geen limiet voor. De voorzitter neemt de lijst van de bestuursleden door en legt uit wat ieder bestuurslid als taak heeft in het bestuur.

8. Verslag Financiële commissie.

Het woord wordt aan mevrouw Carina Gutker gegeven. Samen met de heer Jan Kapitein heeft zij de stukken goed bestudeerd. De gevoerde administratie is uitstekend. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij verricht.

Voorgesteld wordt de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2016.

9. Benoeming nieuw lid financiële commissie.

Mevrouw Carina Gutker is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan de controle van de stukken. De heer Jan Kapitein wordt benoemd voor de financiële commissie van 2017. De heer van Regteren biedt zich aan om plaats te nemen in de financiële commissie van 2017. De heer van Regteren wordt benoemd voor de financiële commissie van 2017.

10. Vaststelling Jaarrekening 2016.

De penningmeester neemt samen met de leden de rekening van lasten en baten voor het dienstjaar 2016 door.

De jaarrekening wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

11. Contributievaststelling.

Ondanks dat er weinig batig saldo is heeft het bestuur gemeend de contributie niet te verhogen. De penningmeester licht de vaststelling toe. Hij geeft aan dat lid zijn van de vereniging geen verzekering is. De heer Smit vraagt of er mensen zijn die boven de 65 lid worden en problemen hebben met de betaling. Boven de 65 moet je geld inleggen en is de contributie structureel hoog. De penningmeester geeft aan dat dit niet het geval is. De contributie wordt vastgesteld.

12. Vaststelling diverse tarieven 2018.

Het CAO voor het uitvaartwezen is vastgesteld en doorgevoerd in de vergoedingen. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. De tarieven worden vastgesteld.

13. Begroting 2018.

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. Er wordt uitgegaan van 20 uitvaarten. Er is een batig saldo. De begroting wordt vastgesteld. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor de uitleg.

14. Rondvraag en sluiting.

Er zijn verder geen vragen.

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten met dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling. De aanwezigen worden uitgenodigd tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aldus vastgesteld,

D. Boorsma, de voorzitter

S. Hazebelt,  de secretaris