Notulen Algemene Ledenvergadering 2022


NOTULEN Algemene Leden Vergadering 2022

Opening en vaststelling agenda

De penningmeester opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De penningmeester begint met het bericht dat de heer Stet onze voorzitter afwezig is. De heer Stet stelt zijn functie als voorzitter met onmiddellijke ingang beschikbaar. Er wordt een mail voorgelezen namens de heer Stet. De penningmeester dient een motie in ter ondersteuning voor de heer Stet. Deze wordt door iedereen ondertekend. Ook bestuurslid de heer Paarlberg heeft zijn functie met onmiddellijke ingang beschikbaar gesteld. Het bestuur is weloverwogen zoekende naar een nieuwe voorzitter en bestuursleden. Op 1 maart 2023 bestaat de vereniging 100 jaar. Het bestuur is al druk bezig dit jubileum voor te bereiden.

De penningmeester stelt voor om de ALV in de middag te laten plaatsvinden. Dit voorstel wordt door de leden afgewezen.

De Algemene Ledenvergadering heeft voor het laatst plaats gevonden op 2 november 2021.

In het bijzonder heet de voorzitter mevrouw E. Henneman welkom, aspirant bestuurslid van de vereniging, de heer Koos Bakker, de voorzitter van onze zustervereniging Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl en de heer Gerard Bekker, fotograaf. De jaarstukken zijn voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering op de website van de vereniging gepubliceerd. De jaarstukken worden door het bestuur uitgedeeld. Vanuit de leden is er geen aanvulling op de agenda. De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

Herdenking overledenen 2021

De secretaris memoreert de mensen die in 2021 zijn overleden. De uitvaartvereniging heeft in 2021 12 uitvaarten begeleid. De namen van de overledenen worden voorgelezen. De secretaris vraagt een ogenblik stilte om de overledenen te herdenken. Er wordt staande 1 minuut stilte in acht genomen.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2021

De notulen staan op onze website, de leden hebben deze voorafgaande aan de vergadering kunnen lezen. Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken

De secretaris leest voor dat met kennisgeving afwezig zijn: Mevrouw Els Jonker, uitvaartleidster, de heer Durk Boorsma, lid, mevrouw Jeanet van Leeuwen, lid, de heer Nieuwland, lid. Mevrouw M. Karsten, uitvaartleidster komt iets later.  

De secretaris verteld dat er veel stukken zijn binnen gekomen de afgelopen 5 maanden.

Al het mail verkeer wordt door het dagelijks bestuur afgehandeld.

Nardus hield ons goed op de hoogte met betrekking tot de coronamaatregelingen. Nardus is een organisatie die als doel heeft om de belangen te behartigen van uitvaartorganisaties op landelijk niveau. Nardus houdt ons op de hoogte van nieuwe wettelijke maatregelen, voorschriften en regelingen betreffende het uitvaartwezen. Ook onderhouden zij contact met de overheid.

De penningmeester en de secretaris hebben veel tijd moeten besteden aan de UBO verklaringen die zijn aangevraagd door de Kamer van Koophandel en diverse partijen war wij connecties mee hebben. Een UBO verklaring is een document waarin de UBO (Ultimate Beneficial Owner) of Uiteindelijk Belanghebbende van rechtspersonen als verenigingen wordt vermeld. Inmiddels zijn de

 

Lifetri Uitvaartverzekeringen, voorheen Nuvema biedt geen uitvaartverzekeringen meer aan vanaf 1 november 2021. Lifetri zal de afspraken met verzekeringnemers uiteraard altijd nakomen.

Jaarverslagen 2021

Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Bestuursverkiezing en rooster van aftreden

Aftredend in 2022:

Mevrouw S. Hazebelt is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering benoemt mevrouw S. Hazebelt voor een volgende termijn.

Aftredend op eigen verzoek de heer T. Paarlberg.

Aftredend op eigen verzoek de heer J.G.M. Stet.

Mevrouw E. Henneman- vd Heuvel heeft zich als kandidaat opgegeven voor de vrijgevallen functie als bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Mevrouw E. Henneman-vd Heuvel wordt benoemd tot bestuurslid van de uitvaartvereniging.

Vast te stellen rooster van aftreden

Het rooster van aftreden wordt opgelezen. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld.

Het bestuur van de uitvaartvereniging moet uit 7 personen bestaan. De komende maanden gaat het bestuur opzoek naar nieuwe leden voor het bestuur.

Verslag Financiële commissie 2021

Het woord wordt gegeven aan de heer Smit. Samen met de heer Boorsma heeft hij de stukken goed bestudeerd op 23 maart 2022, aan de hand van het overeenkomstige protocol. De financiële commissie heeft diverse steekproeven uitgevoerd. De gevoerde administratie is uitstekend op orde. Besloten wordt de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021.

Benoeming nieuw lid financiële commissie

De heer Smit is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de controle van de stukken. De heer Boorsma wordt benoemd voor de financiële commissie van 2022. De heer de Jong biedt zich aan om plaats te nemen in de financiële commissie van 2022. De heer Boorsma en de heer de Jong worden benoemd voor de financiële commissie van 2022.

De heer Borst geeft aan dat hij als reserve lid financiële commissie wil worden aangesteld. De heer Borst wordt benoemd als reserve lid financiële commissie.

Vaststelling Jaarrekening 2021

De penningmeester neemt samen met de leden de rekening van lasten en baten voor het jaar 2021. De jaarrekening wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

Contributievaststelling

Het bestuur heeft besloten dat de contributie vanaf 2022 € 10,-- blijft.

De contributie voor 2023 wordt vastgesteld.

Vaststelling diverse tarieven 2023

De penningmeester legt de diverse vergoedingen uit.

De tarieven worden vastgesteld.

Begroting 2023

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. De begroting wordt vastgesteld.

Rondvraag

De heer de Jong vraagt of de uitvaartleidsters al ervaringen hebben met de Natuurbegraafplaats Geestmerlo in Alkmaar. Na de vergadering zal de uitvaartleidster uitleg haar ervaringen delen met de natuurbegraafplaats in Alkmaar.

Er zijn verder geen vragen.

Afscheid van drager Jack Borst

Jack is 20 jaar drager geweest van de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door de penningmeester. Hij overhandigt namens de uitvaartvereniging een bos bloemen.

Afscheid van bestuurslid Teun Paarlberg

De heer Paarlberg is 22 jaar lid van het bestuur geweest van de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door de secretaris. De secretaris gaat namens de uitvaartvereniging een cadeau bij de heer Paarlberg langs brengen.

Afscheid van voorzitter Jan Stet

De heer Stet is 4 jaar werkzaam geweest bij de uitvaartvereniging. Het woord wordt tot hem gericht door de secretaris.

Natuurbegraafplaats Geestmerlo Alkmaar

Het woord wordt gegeven aan de uitvaartleidster Lia Rezelman geeft een inkijk op haar werkzaamheden. Ook vertelt zij over de Natuurbegraafplaats Geestrmerlo in Alkmaar. Op deze Natuurbegraafplaats komen leven en dood samen.

De vergadering wordt door de penningmeester gesloten met dank aan de vele aanwezigen voor hun belangstelling. Deze opkomst wordt zeer op prijs gesteld door het bestuur. De aanwezigen worden uitgenodigd tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aldus vastgesteld,

K. Tillema, Penningmeester

S. Hazebelt, secretaris