Privacyverklaring uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl versie 2018.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl", gevestigd aan Korhoendersweg 15, 1873 JA, Groet, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens van uw zelf en de door uw aangeleverde gegevens die wij verwerken:

 

Gegevens over u welke nodig zijn ten behoeve van uw lidmaatschap:

Voor- en achternaam, adres, postcode-woonplaats, telefoon nummers, geboortedatum, e-mailadres,

bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

 

Gegevens over u en of overledene –welke nodig zijn ten behoeve voor het verzorgen van de uitvaart:

Voor- en achternaam, adres, postcode-woonplaats, telefoon nummers, geboortedatum / plaats, BSN nummer, bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" verwerkt uw persoonsgegevens en door u opgegeven gegevens van de overledene voor de volgende doelen:

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het verzorgen van de uitvaart.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uitvaartvereniging “de Laatste Eer” Schoorl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Echter zijn wij niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik identiteitsgegevens en/of fraude door derde.

                                                                                 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaartverenigingschoorl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht indienen:

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer Schoorl" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@uitvaartschoorl.nl.